CAREER IN OUR COMPANY

Do you want to develop your potential and work in a unique place where you will be able to develop your passions and skills? At Czanieckie Makarons, we focus on good relations, team cooperation and transparent conditions.

Work in Czanieckie Makarony

We are not currently recruiting in our company. Still, if you want to work for us, you can send us your CV. We reserve the right to contact only selected candidates.

If you are interested in working in Czanieckie Pasta, please send us your CV. Remember to include the GDPR clause in the documents you send.

Corresponding Formula Below:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla celów przyszłych procesów rekrutacji na stanowisko ……………….. u Pracodawcy ……………….. (adres ……………….., e-mail ……………….., tel. ………………..), będącego administratorem danych.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przekazane CV będzie przechowywane przez okres roku od jego złożenia. Po tym terminie zostanie automatycznie usunięte z bazy danych.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

  1. a) administratorem moich danych osobowych jest ……………….. z siedzibą w ……………….. przy ul. ……………….., ……………….., nr KRS ……………….., a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
  2. b) mogę kontaktować się z inspektorem ochrony danych w firmie pod adresem korespondencyjnym ……………….., adresem e-mail ……………….., tel. ………………..;
  3. c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  4. d) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
  5. e) moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
  6. f) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
  7. g) wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia administratora z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania.

…………………………………

data i podpis kandydata

Praca w Czanieckich Makaronach