KLAUZULA INFORMACYJNA
Czanieckie Makarony Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Czanieckie Makarony Sp. z o. o. z siedzibą w 43-354 Czaniec, ul. Krajobrazowa 5, tel.: +48 (33) 8271110, e–mail: biuro@czaniecki.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Panią Natalią Dybał zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej – iod@czaniecki.pl oraz listownie na adres Administratora: Czanieckie Makarony Sp. z o. o., 43-354 Czaniec, ul. Krajobrazowa 5 z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą – w zależności od sytuacji – w celach: reklamowych; statystycznych, marketingu bezpośredniego, informacji o prowadzonej przez Spółkę działalności, promocji, w celu zawierania i realizacji umowy, której jest Pani / Pan stroną lub do podjęcia na Pani / Pana żądanie działań, które mogą okazać się konieczne do zawarcia z nami jakiejkolwiek umowy, obrony i dochodzenia roszczeń, obsługi skarg i reklamacji, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, udzielania odpowiedzi na przesłane zapytania, a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing produktów (towarów) własnych; potrzeba realizacji zasadniczego przedmiotu działalności Administratora oraz bezpieczeństwo osób i mienia.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zależności od celu przetwarzania są: zawarta umowa lub złożone wnioski przed zawarciem umów; przepisy prawa; prawnie uzasadniony interes Administratora, który nie narusza praw i wolności osób oraz w szczególnych przypadkach zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w zależności od celu przetwarzania: pracownicy Administratora; bezpośredni doradcy marketingowi i prawni Administratora – na cele związane z przygotowaniem warunków oferty lub projektów umów w sprawie nabycia produktu (towaru) lub produktów (towarów) Administratora oraz dla ich oceny prawno-formalnej; firmy informatyczne obsługujące (serwisujące) systemy teleinformatyczne; podmioty świadczące usługi płatnicze w przypadku, gdy korzysta Pani/ Pan z płatności za pośrednictwem kanałów bezgotówkowych; podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne i prawne; banki; podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską; podmioty nabywające wierzytelności; rzeczoznawcy; agencje badawcze i marketingowe; firmy reklamowe i organizujące konkursy; osoby działające z Pani/ Pana upoważnienia lub osoby działające z upoważnienia Administratora,
 6. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych bez Pani/Pana zgody, przy czym możliwe jest przekazanie Pani/Pana danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy administrator poczty e-mail,
  z której Pani/Pan korzysta w kontaktach z nami, korzysta z serwerów pocztowych zlokalizowanych fizycznie poza EOG (np. hotmail, gmail, yahoo).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
 8. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7 ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, iż prawo te nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności od celu przetwarzania przez okres: określony przepisami prawa; trwania umów, a po ich zakończeniu przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń – przez czas trwania takich postępowań; w przypadku zgody, do czasy jej odwołania. Zgoda może być odwołana w każdym momencie.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 11. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych jest w zależności od celów przetwarzania: dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, w jakich są zbierane, wynika z przepisów prawa, wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który nie narusza praw i wolności osób.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 13. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Czanieckie Makarony Sp. z o. o. z siedzibą w 43-354 Czaniec, ul. Krajobrazowa 5, tel.: +48 (33) 8271110, e–mail: biuro@czaniecki.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Panią Natalią Dybał zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej – iod@czaniecki.pl oraz listownie na adres Administratora: Czanieckie Makarony Sp. z o. o., 43-354 Czaniec, ul. Krajobrazowa 5 z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób (w tym też pracowników) przebywających na terenach i w budynkach zarządzanych przez Administratora oraz zabezpieczenia i ochrony mienia Administratora.
 4. Podstawa prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt f) RODO oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zabezpieczenie i ochrona jego terenów
  i znajdujących się na nich obiektów i osób.
 5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku Pani/Pana mogą zostać przekazane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO będącymi firmami świadczącymi usługi obsługi serwisowej monitoringu, usługi ochrony fizycznej lub dozoru, organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa jak również osobom, których dane dotyczą, jeśli nie naruszy to praw osób trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7, ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. W takiej sytuacji, Administrator po rozpatrzeniu wniosku, aby przetwarzać państwa dane będzie musiał wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które uznawane są, jako nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej jednaj niż 45 dni od dnia nagrania.
  W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu
  zawierające dane osobowe, podlegają nadpisaniu lub zniszczeniu.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne (wejście w zasięg kamer nagrywających obraz), lecz niezbędne, jeśli chce Pani/Pan wejść na teren monitorowany.
 12. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.